FAİDELİ BİLGİLER

Ahmet Cevdet Paşa

BİRİNCİ KISIM

Fâideli Bilgiler

İçindekiler

Önsöz

Ma’lûmât-i nâfi’a (Fâideli Bilgiler)

İKİNCİ KISIM

Muhtelif Bilgiler

1- Bölücüler ve bozuk mezhebler

2- Ehl-i sünnet i’tikâdı

3- İslâm bilgileri ikiye ayrılır

4- Fıkh âlimleri yedi tabakadır

5- İmâm-ı a’zam ebû Hanîfe

6- Vehhâbîlik ve Ehl-i Sünnetin Cevabı

Din Adamı

Bölücü Olmaz

 Önsöz

1- Din adamı bölücü olmaz. [Mısrlı Reşîd Rızânın  (İslâmda birlik

 ve mezheblerin telfîkı)nı savunan (Muhâverât) kitâbına ve Alî-yül Kâriye islâm âlimlerinin  cevâbı]

a- Reşit Rıza-Ahmet Hamdi Akseki (1-30.Madde)

b- Reşit Rız-Ahmet Hamdi Akseki (31-42.Madde)

2- Dört mezheb imâmları ve Ehli Sünnet İtikadı (43-44.Madde)

3- Muhammed Ma’sûm-i Fârûkî hazretlerinin, ikinci cildin 110. cu mektûbu (Din adamı nasıl olmalıdır?) Kerâmet (45.Madde)

4- Bid’at ne demekdir (İ’tikâdda ve amelde bid’at) ( 46.Madde)

5-Son Söz

6- Ehl-i sünnet kasîdesi 

Doğruya İnan,

Bölücüye Aldanma

[Birkaç dinde reformcunun, islâmiyyete karşı yazdıkları  bozuk

 düşünceler, her birine gerekli cevâblar verilmiştir.]

Önsöz

1-Reformcu Musa Carullah Bigiyef'e Cevaplar-1 (1-15.Madde)

  (Osmanlılar dine hizmetleri,  İslâmiyyet ve kadın, Tegannî harâmdır )

2-Reformcu Musa Carullah Bigiyef'e Cevaplar-2 (16-32.Madde) (Cebriyye, mu’tezîle ve Ehl-i sünnetin; insanın yapdığı iş hakkında,  kazâ ve kader konusundaki inanışları, Osmanlılar dine hizmetleri, İman yalnız inanmak mıdır? )

3-Reformcu Musa Carullah Bigiyef'e Cevaplar-3 (33-37.Madde) (Kur’ân-ı kerîm tefsîri ve tercemeleri Allah korkusu ve Allah sevgisi. Fıkh âlimleri gerici  imiş. )

4-Reformcu Musa Carullah Bigiyef'e Cevaplar-4 (38-41.Madde)

5- İb-i Teymiyye-Ebül'ulâ el Mevdûdî-1  (42.Madde)

6- Muhammed Abdulvehhab ve Vehhabîlik (43.Madde)

7- Ebül'ulâ el Mevdûdî-  (44.Madde)

8- İctihâd (45.Madde)

9- Ebül'ulâ el Mevdûdî-3 (46.Madde)

10- M. Abduh (47.Madde)

11- Seyyid Kutub-1 (48-50.Madde)

12- Seyyid Kutub- 2 (51-56.Madde)

(Seyyid Kutbun, Selef-i Sâlihîne hücûmları. Zekât nedir.)

13- Seyyid Kutub- 3 (57.Madde)

14- Teblîg-i cemaat (58.Madde) (Teblîg-ı cemâ’at denilen reformcular)

15-Ahmed Rızâ hân Berilevînin (Fetâvel Haremeyn)  fetvâ Kitabından 10 Soru-Cevap (59.Madde)

16- Hadis-î Şerîf ve Düşmanları (60.Madde)

17-Bid'ât nedir? (61.Madde)

(Ho-parlör, internet)

18- Muhammed Kutb (62.Madde)

19- M. Hamidullah (63.Madde) (Hamîdullahın küstahlığı)

20- Ahmed Kadyani (64.Madde)

21- İmâm-ı Rabbânî'den 3 Mektub (65.Madde) (3.cilt,23.Mektub; 213.Mektub; 96.Mektub)