Falcılık Büyücülük

Sual: Kâhinlik, falcılık, büyücülük nedir? Bunlara inanmanın hükmü nedir?

CEVAP

Kâhinlik, cinden bir arkadaş edinip, olmuş ve olacak şeyleri ona sorup, ondan öğrenmek ve bunları başkalarına bildirmektir.

Cin ile tanışan falcılar, (Yıldıznâme)ye bakıp, sorulan herşeye cevap verenler böyledir. Bunlara ve büyücülere gidip, söylediklerine, yaptıklarına inanmak, bazan doğru çıksa bile, Allahtan başkasının herşeyi bildiğine ve her dilediğini yapacağına inanmak olup, küfürdür. (Hadîka)

Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: (Uğursuzluğa inanan, kâhinlik yapan, kâhine giden, büyü yapan ve yaptıran ve bunlara inanan bizden degildir, Kur’ân-ı kerîme inanmamış olur.) [Bezzâr]

İbni Ebî Zeyd hazretleri diyor ki: (Cinci tarîkatçıya inanmak, insanı cinden kurtardığına inanarak, ona ücret vermek câiz degildir. Büyü çözene de para vermek câiz değildir.)

(Birgivî Vasiyetnâmesi)nde, (Bir kimse, ben çalınanlari, kaybolanları bilirim dese, diyen de, buna inanan da kâfir olur. “Bana cin haber veriyor, onun için biliyorum” derse, yine kâfir olur. Çünkü cin de gaybı bilmez. Gaybı yalnız Allah bilir) buyuruluyor. Kâdizâde, burayı şöyle açıklıyor: (Gaybı, Allahü teâlânin vahy ve ilhâm ettikleri de bilir. Cin, bu iki yoldan öğrendiğini haber verirse, “Bana cin haber verdi” demekte zarar yoktur. Allahü teâlâ vahy yolu ile Peygamberlere gaybi bildirdiği gibi, ilhâm yolu ile de evliyâya ve mü’minlere de bildirir.)

İbni Âbidîn hazretleri buyuruyor ki: (Büyü; ilme, fenne uymayan, gizli sebepler kullanarak, garip işler yapmayı sağlayan ilimdir. Büyü öğrenmek de, öğretmek de haramdır. Müslümanları zarardan korumak için öğrenmek de haramdır.) [R.Muhtâr]

Hayırlı iş yapmak için de haram işlemek [büyü çözmek için büyü yapmak] câiz değildir. (Hadîka)

İmâm-i Rabbânî hazretleri buyuruyor ki: Büyü yapmak, küfre en yakın olan, en kötü haramdır. Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: (Müslüman büyü yapmaz. Allah saklasın, îmânı gittikten sonra büyü te’sir eder.) [C.3, m.41]

İmâm-i Nevevî hazretleri buyuruyor ki: (Büyü yaparken, küfre sebep olan kelime ve iş olursa, küfürdür. Böyle bir kelime ve iş olmazsa, büyük günahtır.)

Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:

(Helâke sürükleyen yedi şeyden biri büyüdür.) [Buhârî]

(İpe üfleyip düğüm atan kimse, büyü yapmış olur. Büyü yapan da Allaha şirk koşmuş olur.) [Nesâî]

(Falcıya, büyücüye, kâhine giderek, onların söylediklerine inanan, Kur’ân-ı kerîme inanmamış olur.) [Taberânî]

(Büyücüye inanan kimse, Cennete giremez.) [İ.Hibbân]

(Gâipten haber vermek maksadı ile yıldız ilmi ile uğraşan kimse, büyücü gibi günaha girer.) [İ.Mâce]

(Falcıya fal baktıran, onun sözüne inanmasa bile, kırk gün kıldığı namaz kabul olmaz.) [Müslim]

(Fal bakmak, yazı ve çizgi ile gelecekten haber vermek, puta tapmak gibidir.) [Ebű Dâvüd]

(Karı-kocayı birbirine düşüren Allahın la’netine uğrar.) [El-Envâr]

(Ana ile evlâdın, kardeşle kardeşin arasını açana la’net olsun.) [İ.Mâce]

(Kâhinlik yaparak alınan para haramdır.) [Buhârî]

Büyü, insanları hasta eder. Sevgi veya nefrete sebep olur. Yanî cesede ve ruha te’sir eder. Büyü, kadınlara ve çocuklara daha çok etki eder. Büyünün te’siri kesin değildir. İlâcın te’siri gibi olup, Allahü teâlâ dilerse te’sirini yaratır. Dilerse te’sirini yaratmaz. Şu hâlde, (Büyücü, büyü ile istediğini şüphesiz yapar, büyü muhakkak te’sir eder) diyen ve inanan kâfir olur. (Allahü teâlâ takdîr etmişse, büyü te’sir edebilir) demelidir!

Büyü harâmdır

Sual: Hanımım beni sevsin diye şirinlik muskası yaptırmam câiz midir?

CEVAP

Büyü ve benzeri şeyler yapmak harâmdır. Eğer içinde harâm yazı bulunmazsa câizdir.

geri    mucize-keramet-sihr    ileri