Kurbanın önemi

Sual: Kurban kesmenin önemi nedir?

CEVAP

Kurban nisâbına mâlik olan kimsenin kurban kesmesi vâcibdir. Zarûretsiz kurban kesmemek günâh olur.Kurban kesmesi vâcib iken, içindekilerin kurban kesmediği ev, inliyerek, sâhibine bedduâ edip, “Kurban kesmediğin gibi Cenâb-ı Allah sana iyilik yapmayı nasîb etmesin!” der. O ev, o yıl belâlara düçâr kalır. Kurban kesenin evi ise, memnun olur, sâhibine hayır duâ eder. Bu bakımdan kurban kesmeyi bir nimet bilmelidir! Kurban kesen, kendini cehennemden azat etmiş olur.

Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:

(Cimrilerin en kötüsü kurban kesmiyendir.) [S.Ebediyye]

online casino

(Hâli vakti yerinde olup da kurban kesmiyen, namaz kıldığımız yere gelmesin!) [Hâkim]

(Kurbanın postunun her kılına ve her parçasına bir sevâb vardır.) [Hâkim]

(Kurbanlarınız, semiz olsun. Onlar, Sırâtta bineklerinizdir.) [Zâd-ül mukvîn]

(Kurbanın derisindeki her tüy sayısınca size sevâb vardır. Kanının her damlası kadar mükâfat vardır. O sizin mîzânınıza konacaktır. Müjdeler olsun!) [İbni Mâce]

(Kurbanlarınızı gönül hoşluğu ile kesin! Çünkü hiç bir müslüman yoktur ki, kurbanını kıbleye döndürüp kessin de, bunun kanı, boynuzu, yünü, her şeyi kıyâmette kendi mîzânına konan sevâbı olmasın!) [Deylemî]

(Sevâb umarak kurban kesen, Cehennemden korunur.) [Taberânî]

(Kurban bayramında yapılan amellerden Allahü teâlâ katında kurban kesmekten daha kıymetlisi yoktur. Daha kanı yere düşmeden Allahü teâlâ , onu muhâfaza eder. Onunla nefsinizi tezkiye edin, onu seve seve kesin!) [Tirmizî]

(Kurbanların en hayırlısı boynuzlu koçtur.) [İbni Mâce]

(Akrâba ziyâreti hâriç, kurban bayramında, kurban kesmekten daha iyi amel yapılamaz.) [Taberânî]

(Yâ Fâtıma, kurbanının yanına git! Kesilirken orada bulun! Yere akacak ilk kan damlası ile, geçmiş günâhların affedilir.) [İbni Hibbân]

(Kesilen kurban, Kıyâmette, etiyle, kanıyla 70 kat büyüyerek mîzâna konur.) [İsfehânî]

geri    kurban    ileri