Şefâ’ate lâyık olmaya çalışmalıdır!

Sual: Şefaate layık olmak için ne yapmalı?

CEVAP

Evliyâya yalvarınca, Allahü teâlânın merhamet edeceğini, (Allahın sevdiği kulları hatırlanırsa, Allahü teâlâ merhamet eder) hadîs-i şerîfi de göstermektedir. (İ.Ahmed)
           Peygamberden şefâ’at istemek, tabîbden ilâç istemek, buluttan yağmur beklemek gibidir. Böyle sebeplere yapışmak, Allahü teâlâya şirk olmaz. O’nun âdetine uymak, O’na itâ’at etmek olur.

Kur’ân-ı kerîmde meâlen buyuruluyor ki:
           
(Bana itâ’at etmek isteyen, Resûlüme itâ’at etsin!) [Nisâ 80]

İmâm-ı Gazâlî hazretleri buyuruyor ki:

(Şefâ’atin hak olduğuna inanmak, Ehl-i sünnet i’tikâdındandır. Fakat öyle günahlar vardır ki, şefâ’at ile önlenmez. Nitekim Allahü teâlâ, (Onlar, Allahın hoşnut olduğu kimselerden başkasına şefâ’at edemez) buyurdu. Her günah, şefâ’atle önlenseydi, Peygamber efendimiz, Allahü teâlâya isyân edilmemesi lâzım geldiğini bildirmezdi. “Nasıl olsa şefâ’at var” diyerek takvâyı bırakıp isyâna dalmak, bir hastanın akrabâsı olan doktora güvenip, bizim doktor nasıl olsa tedâvi eder diye, kendini tehlikelere atmasına benzer. Bilmeli ki doktor, her hastalığı değil, bazı hastalıkları tedâvi edebilir. Şu hâlde doktora güvenip de, hastanın zararlı şeyler yiyip içmesi doğru olmaz.

İşte şefâ’at sâhibi peygamberlerin, sâlihlerin yakınlarına yapacakları şefâ’atleri de böyle anlamak gerekir. Hepsi Cennetle müjdelenen Sahâbe-i kirâm bile, Resûlullahın şefâ’atine kavuşacaklarını bildikleri hâlde, yine de, korku içinde ibâdete sarılmışlar, taş, toprak, kuş olmayı istemişlerdir. O hâlde şefâ’ate lâyık olmaya çalışmalıdır! Resûlullah efendimiz, şefâ’at isteyen bir Sahâbîye, (Sen de bu hususta namaz kılıp, çok secde etmekle bana yardımcı ol) buyurdu. (Müslim)

Hazret-i Ali, “Dost edinin, dostlarınız sizin için dünya ve âhıret sermâyesidir, şefâ’atçilerinizdir” buyuruyor.

geri    şefaat    ileri