Yahudilik-Siyonizm

Sual: Yahûdîliğin aslı nedir?

CEVAP

Yahûdîler, Ya’kûb aleyhisselâmın oniki oğlundan türemiştir. Hz.Ya’kûb’un adı İsrâil olduğu için, bunlara Benî İsrâil, yanî İsrâiloğulları denildi. Hz.Mûsâ, Tûr dağına gidince, bunlar dinden çıktı, buzağıya taptı. Sonra pişman olup tevbe ettikleri için, Yahûdî denildi. Yahûdî, hidâyeti, doğru yolu bulucu demektir.

Yahûdîler, Hz.Mûsâ’ya çok eziyet etti. Sonra gelenleri, bin Peygamberi şehîd etti. Hz.Îsâ’yı babasız çocuk diye kötülediler. Annesi Hz.Meryem’e iftirâ ettiler. Bunları öldürmek için saldırdılar.

Âhır zaman peygamberi Muhammed aleyhisselâmı zehirlediler. Hz.Osman zamanında, fitne çıkararak, halîfenin şehîd edilmesine sebep oldular. Hurûfîliği meydana çıkarıp, müslümanları parçaladılar.

Asırlarca, Allahın gönderdiği dinleri, peygamberleri yok etmeye uğraştılar. Dinleri yok etmek için masonluğu kurdular. 1918’de biten I.Cihân Harbi’nden sonra, din düşmanı olan komünist devletler kurdular. Bir yandan da, önce İstanbul, sonra Mısır hahambaşısı olan Hayım Naum, dünyanın biricik İslâm devleti Osmanlı’yı yıkmak için, kapitalist ve emperyalist devletler arasında fırıldaklar çevirdi. Netîcede, İslâm âleminin liderliğini yapan koca devlet parçalandı. (H.S.Vesîkaları)

geri    islamiyetvediğerdinler    ileri