Siyonizm ve sol

Sual: Siyonizmin sol ile irtibâtı var mı?

CEVAP

Siyonizm bir Yahûdî idealidir. Siyon protokollerinin 15. maddesinde, dünya Yahûdî krallığı kuruluncaya kadar, bütün ülkelerde temâyüz etmiş kişiler elde edilerek, siyonizme hizmet için kullanılmalıdır deniliyor.

Yahûdî, bukalemun gibi, bulunduğu yerin rengini alır. Rusya’da bolşevik bir ihtilâlci, Amerika’da zengin bir bankerdir. Diğer memleketlerde kapitalistinden komünistine kadar her renge girer.

Siyonist, dünyayı, iktisâdî, ticârî ablûkaya alıp, ihracât ve ithalâtı elinde tutmaya çalışır. İdeallerini gerçekleştirebilmek için, hazırladıkları protokollerden bazıları şunlardır:

1-             Gençleri ahlâksızlığa teşvîk etmek,

2-             Âile kudsiyetini yıkmak,

3-             San’at anlayışını düşürmek, müstehcen kalıba dökmek,

4-             Mukaddesâta olan hürmeti yıkmak.

5-             Lüks ve zararlı modayı teşvîk etmek,

6-             Halkı, faydasız eğlence ile oyalamak,

7-             Sapık nazariyeler ileri sürerek İslâmiyeti yok etmeye çalışmak,

8-             Cemiyeti sınıflara ayırmak ve aralarına husûmet sokmak,

9-             Grev ve lokavtları körüklemek,

10-         Mâli istikrârı bozmak.

Sol, yüzüne hangi maskeyi takarsa taksın, bir parça aralanınca kızıl yüzü hemen meydana çıkar. Demokrat, kralcı, cumhûriyetçi, halkçı gibi isimlerle çıksa da, solun değişmez vasfı devletçilik ve din düşmanlığıdır. Her şey ve her iş devletleştirilir, müslümanlara gerici, solcu olmıyanlara faşist damgası basılır. Bir ülkeye aşırı solun girebilmesi için hazırlanan maddelerden onu şöyledir:

1-             Ülkenizde sol partilerin kurulmasını teşvîk edin. Mevcutları ile işbirliği yapın!

2-             Halkı sınıf ve zümrelere bölün!

3-             İşçi ve işveren arasında dâimâ anlaşmazlık çıkarın!

4-             Sol rejimi kurun! Rejim kökleşinceye kadar sol tehlikenin olmadığını bildirin!

5-             Mezhep ve tarîkat kavgalarını körükleyin! Gizli, açık din düşmanlığı yapın!

6-             Halkın sevdiği kahramanları bayrak yapıp, onları tarafınızdanmış gibi gösterin!

7-             Roman, şiir, yazı ve karikatür ile, işçinin sefâlet içinde olduğunu, abartarak yayın!

8-             Hür ülkelere karşı muhâlif tavır alıp, Batı düşmanlığını yayın!

9-             Sendikaları, gençlik derneklerini ve san’at kuruluşlarını elde edin!

10-         Sürekli huzursuzluk kaynakları çıkarın!

Görüldüğü gibi, solun siyonizmle ortak yönü, din düşmanlığıdır.

geri    islamiyetvediğerdinler    ileri