Kâfirin imanı ve Allahın rahmeti 

Sual: İmana gelen bir kâfir, imana gelmeden önce yaptığı iyiliklerin karşılığına kavuşur mu?

CEVAP

Elbette. Hakim bin Hazam, imana gelince, (Önceki iyiliklerim ne oldu) diye sordu. Peygamber efendimiz, (Önceki iyi işlerin makbul olmak üzere Müslüman oldun.) buyurdu.

İman eden kâfirin, kâfir iken yaptığı iyilikler boşa gitmediği gibi, yaptığı bütün günahları affolur, hatta sevaba çevrilir. Kur’an-ı kerimde buyuruluyor ki: (Allahü teâlâ, kâfirken tövbe edip iman eden ve salih amel işleyenlerin seyyiatını hasenata [günahlarını sevaplara] çevirir. Allah çok affedici ve çok merhamet sahibidir.) [Furkan 70]

Kâfirin günahları gibi, Müslümanın günahları da sevaba çevrilir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Rıza-i ilâhi için Allahı ananların günahları sevaba çevrilir.) 

(Recep ayında dokuz gün oruç tutanın günahları sevaba çevrilir.)

(Tövbe eden kimse, hiç günah işlememiş gibi olur.)

Allah rızası için yapılan iyiliklerin, sadakanın, zekâtın karşılığı, verenin ihlas derecesine göre, bire ondan bire yedi yüze kadar, hatta daha fazla olur. Kur’an-ı kerimde buyuruluyor ki:

(Malını Allah yolunda harcayanın hâli, her başağında yüz tane bulunan yedi başaklı bir tohuma benzer. Allah dilediğine daha fazla da verir.) [Bekara 260]

(Bir iyilik yapana on misli verilir; bir kötülük ise ancak misli ile cezalandırılır; hiç kimseye haksızlık yapılmaz.) [Enam 160]

(Allah, [kötülüğün cezasını adaletle verir] zerre kadar haksızlık etmez, zerre kadar iyiliğin sevabını da kat kat artırır ve ayrıca büyük mükâfat verir.) [Nisa 40]

Hadis-i şeriflerde ise buyuruldu ki:

(Her iyilik için on mislinden yediyüze kadar sevap yazılır. Her kötülük ise, bir misli yazılır. Allah onu affederse hiç yazılmaz.)

(Allah, dilerse, bir haseneyi [iyiliği] iki milyon hasene yapar.)

(Cihad edenin bir iyiliğine veya hac için harcanan mala, 700 misli sevap verilir.)

(Rabbiniz, rahimdir. Bir iyilik yapmak isteyip de yapamayana, bir sevap yazar. Yapana on mislinden 700 misli veya daha fazla sevap yazar. Kötülüğü isteyip de yapmayana bir sevap, yapana ise bir günah yazar, dilerse onu affeder.)

(Malını Allah yolunda harcayana, mükâfatı 700 misline kadar artırılır. Oruç tutana verilecek sevabı, Allahü teâlâdan başka kimse bilemez.)

(Zilhiccenin ilk on günündeki amele 700 misline kadar sevap verilir. Zilhiccenin bir günü fazilette bin, Arefe günü ise on bin güne eşittir.)

(Arefe günü oruç tutana, Âdem aleyhisselamdan, Sura üfürülünceye kadar yaşamış bütün insanların sayısının iki katı kadar sevap yazılır.)

Allahü teâlânın rahmeti, ihsanı boldur. Zerre kadar bir iyiliğe dağ kadar sevap verir. Mülk Onundur. Dilediğine dilediği kadar ihsan eder. Kur’an-ı kerimde de buyurdu ki: (Beni zikrediniz! Ben de sizi zikredeyim!) [Bekara 152]

Allahü teâlâ, affetmek ve bol sevap vermek için, bir vesile arıyor. Bir kere kelime-i şehadet söyleyene, sonsuz olarak cennetini veriyor. Bir hadis-i şerifte, (Cennetin bedeli lâ ilâhe illallahtır) buyuruldu. Kelime-i şehadet söyleyen kimse, haramlardan kaçmaz ve ibadetleri yapmazsa, imanlı ölmesi çok zordur. İmansız ölen de ebedî olarak cehennemliktir. İmanlı ölen de, günahlarının cezasını çektikten sonra cennete girer. Yahut affa uğrayarak cennete girer. İmanlı ölmek için de, Allahın emir ve yasaklarına riayet etmek gerekir.

geri    küfür    ileri