Nakli esas almayan tefsîrler

Sual: Günümüzde, yerli veya yabancıların, nakli esas almayan, şahsî görüşle yazdıkları tefsîrler vardır. Bunları okumakta mahzur var mıdır? Hatâsız Kur'ân tercümesi var mı?

CEVAP

İslâm âlimlerinin büyüklerinden ibni Hacer-i Mekkî hazretleri bir fetvâsında buyuruyor ki: İslâm âlimlerinin tefsîrlerinden almayıp da, kendi anladığını ve kendi görüşlerini tefsîr olarak yazan ehliyetsiz kimselerin tefsîrlerini milletin önüne sürenlere mahkemeler mâni’ olmalıdır! Böyle nakli esas almayan tefsîrler bâtıldır, bozuktur. Bu tefsîrleri milletin önüne süren din adamları sapıktır. Başkalarını da doğru yoldan saptırmaya çalışmaktadır. (Fetâvâ-yı hadîsiyye)

Tefsîr, akla değil, nakle dayanır. İslâm âlimlerinin, Peygamberimizden ve Eshâb-ı kirâmdan alarak yaptıkları tefsîrlere aykırı tefsîr yazan, küfre düşer.

Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki:

(Kur’ân-ı kerîmi kendi görüşüne göre tefsîr eden kâfir olur.) [Mek.Rabbânî 234]

Bir kimse, kendi görüşüne göre Kur’ân-ı kerîme mâna verse, verdiği mâna doğru olsa da, meşrû yoldan çıkarmadığı için, hatâ etmiş olur. Verdiği mâna yanlış ise kâfir olur. (Berîka) 

geri    mezhep    ileri