Ruhi sıkıntılardan kurtulmak için

Sual: Rûhî sıkıntılardan, büyüden kurtulmak için ne yapmak gerekir?

CEVAP

Rûhî sıkıntıların çoğu, cinlerin verdiği rahatsızlıklardan ve büyüden meydana gelmektedir. Bu sıkıntılar, rûhî hastalıklar ve sar’a için, kıymetli kitaplarda bildirilen duâlardan bazıları şunlardır:

1- E’ûzü Besmele ile Fâtiha sûresi okunmalıdır!

2- E’ûzü Besmele ile iki Kul-e’ûzü okunmalıdır!

3- Bir miktar suya Âyet-el kürsî, İhlâs ve Mu’avvizeteyn [Nâs ve Felâk] sûrelerini okumalıdır! Büyü yapılan kimse bundan üç yudum içmeli, kalan su ile gusledilmelidir!

4- Sedir ağacının yeşil yaprağından yedi adedi ezilip su ile karıştırılır. Üzerine Âyet-el kürsî, İhlâs ve Kul-e’ûzüler okunur. Üç yudum içip geri kalanla gusledilir.

5- Üç kere Salevât-ı şerîfe okumalı, sonra yedi Fâtiha, yedi Âyet-el kürsî, yedi Kâfirûn sûresi, yedi İhlâs-ı şerîf, yedi Felâk ve yedi Nâs sûrelerini okuyup kendi üzerine veya hastanın üzerine üflemelidir! Bunları tekrar okuyup hastanın odasına, yatağına, evin her yerine, bahçesine üflemelidir!

6- Fâtiha, Âyet-el kürsî ve dört kul, [yânî Kâfirûn, İhlâs, Felâk ve Nâs sûreleri] yedişer kere okunup hastaya üflenirse, bütün âfetler, dertler için, sihir [büyü], nazar için iyi gelir. Tuz üzerine okunup, suda eritilerek içmek de olur.

7- Sabah akşam, Bekara sűresinin başindan dört âyet ve Âyet-el kürsî ile, Âyet-el kürsîden sonraki iki âyeti ve Bekara sűresinin sonundaki 3 âyet, delinin üzerine okunursa, iyi olur.

8- 25 kere Estağfirullah denir. Sonuncusunda ve etûbü ileyh’e kadar okunur. Sonra onbir ihlâs ve yedi kere Fâtiha-i şerîfe ve otuz üç kere, Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed okuyup, sevâbı Peygamber efendimizin ve Eshâb-i kirâmın ve Evliyânın ruhlarına ve sonra Silsile-i aliyye denilen büyük âlimlerin isimlerini söyleyip; bu büyüklerin ruhlarına hediye edilir. Bunların hürmetine şifâ vermesi için Allahü teâlâya duâ edilir. Hergün sabah-akşam böyle duâ edilir.

9- (Mecmû’a-tül-fevâid) kitabında, (Bir kimse, cin mektubunu, yanında taşısa veya evinde bulundursa, bu kimseye, eve ve etrâfına cin gelmez ve dadanmış olup zarar veren cin de gider) diyor.

10- E’ûzü Besmele ile Ha-Mîm Mü’min sûresinin başından (masîr)e kadar ve Âyet-el kürsî okumalıdır!

11- (Lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ şerîke leh lehülmülkü ve lehülhamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr) okunmalıdır!

12- Günde 500 kere (Lâ havle velâ kuvvete illâ billah-il-aliyyil’azîm) okunmalıdır! Başlarken yüz kere salevât ve bitirince de yine yüz kere salevât getirmelidir!

13- Sar’adan kurtulmak ve cinden korunmak için Âyât-i hırz okunmalıdır! Âyât-i hırz, şu sûre ve âyetlerdir:

Fâtiha, Bekara 1,2,3,4,5 ve 163,164 ve 255, 256,257 ve 285,286,

Âl-i İmrân 18,19. âyetten sadece: “İnneddîne indellâh-il-islâm” kısmı,

Âl-i İmrân 26,27,

Âl-i İmrân 154,

En’âm 17,

A’râf 54, 55,56,

Tevbe 51,

Tevbe 128,129,

Yûnüs 107,

Hûd 56,

İbrâhim 12,

İsrâ 43 ve 110,111,

Mü’minûn 116,117,118,

Ankebût 60,

Rûm 17,18,

Fâtır 2,

Yasîn 83,

Saffât 1,2,3,4, 5,6,7,8,9,10,11,

Saffât 180,181,182,

Feth 27, 28,29,

Rahmân 33,34,35,36,

Hadîd 1,2,3,4,5,

Haşr 21,22,23,24,

Cin 1,2,3,4,5,6,

Burûc 20, 21,22,

İhlâs, Felâk ve Nâs sûreleri.

Âyât-i hırz nasıl okunur?

Abdest alınıp, 7 istiğfâr ve 11 salevât okunup, hastanın sıhhatine niyet ederek, güneş doğduktan ve ikindi namazından sonra, günde iki defa hasta üzerine okunmalı, işâretli yerlerde, hasta üzerine üfürülmeli, şifâ buluncaya kadar [kırk gün kadar] devam etmeli. Her defası sonunda, bir Fâtiha okuyarak sevâbı, Peygamber efendimizin ve Behâeddîn Buhârî, Ahmed Rifâî ve İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin rûhuna hediye edilmeli. Bir nüsha da yazıp, yanında taşırsa, sihirden, büyüden, nazar değmesinden korur. Murâdı hâsıl olur.

Peygamber efendimizin üç türlü ilâç kullandığı bildirilmiştir. Kur’ân-ı kerîm veya duâ okurdu. Fen ile bulunan ilâçları kullanırdı. Her ikisini karışık da kullanırdı. (Mevâhib)

Kur’ân-ı kerîmin ve duânın etki etmesi için bazı şartların gözetilmesi lâzımdır. Okuyanın veya yazanın ve hastanın buna inanması, hastanın zararlı olan gıdalardan, şüpheli ilâçlardan perhiz etmesi, sıcaktan ve soğuktan sakınması lâzımdır. Okuyan kimsenin, i’tikâdının bozuk olmaması, haram işlemekten, kul hakkından sakınması, haram ve habîs şey yiyip içmemesi ve karşılık olarak ücret almaması şarttır. Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: (Allahı unutarak, gafletle edilen duâ kabûl olmaz.) [Tirmizî]

İmâm-ı Şa’rânî hazretleri, (kuşluk namazına devam edene, cin musallat olmaz) buyurdu.
Duâ, ilâç gibidir. Allahü teâlâ dilerse te’sir eder. Yanî te’sirini Allahü teâlânın verdiğine inanmalıdır!

Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: (Dert-belâ gelince, Hz.Yûnüs’ün duâsını okusun! Allahü teâlâ onu muhakkak kurtarır. Duâ şudur: Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke, innî küntü minez-zâlimîn.) [Hâkim]

geri    mucize-keramet-sihr    ileri