Sahih hadis-i şerifler

Sual: Aşağıdaki hadislerin uydurma olduğu söyleniyor. Uydurma olmayanların kaynağı nedir?

CEVAP

Hiçbirisi uydurma değildir. Kaynakları şöyle:

(Töhmete sebep olacak yerlerden sakının.) [İ. Münâvî, İ. Gazâlî]

(Ben ilmin şehri, Ali kapısıdır.) [Taberânî]

(Arabın seyyidi Ali’dir.) [Ebû Nuaym]

(Sadaka vermekte acele edin, çünkü bela sadakayı geçemez.) [Beyhekî]

(Aşırı sevgi kör ve sağır eder.) [İ. Mâce]

(Dünya ahiretin tarlasıdır.) [Deylemî]

(Cömerdin yemeği şifa, cimrininki hastalıktır.) [Hâkim, Deylemî, İbni Lâl]

(Kerim güçlü iken affedendir.) [Taberânî]

(Dostlara meclis dar gelmez.) [Hatîb]

(Mümine, Rabbine kavuşuncaya kadar rahat yoktur.) [Hatîb, İbni Nasr]

(Ümmetim için en korktuğum şey, kadın ve içki fitnesidir.) [İ. Süyûtî]

(Birinin müslüman olmasına sebep olan cenneti hak eder.) [Taberânî]

(Allahü teâlâ, bir zalime yardım edene, o zalimi musallat eder.) [İbni Asâkir]

(Gece namazı kılan kimsenin yüzü güzelleşir.) [İbni Mâce]

(Namaz dinin direğidir.) [Taberânî]

(Kalb, iyilik eden kimseyi sevecek, kötülük eden kimseye buğzedecek vasıfta yaratılmıştır.) [Beyhekî]

(Müslüman olarak öl, gerisine karışma!) [Deylemî]

İslâm âlimlerinin sahîh dediği hadîs-i şerîflere, Aliyy-ül-kâri, mevdû dedi diye, o hadîslerin mevdû olduğu iddia edilemez. Çok kitap tercüme ve şerh ederek yazıcılıkla geçinmiş olan Aliyy-ül-kâri, (El- Mevduât-ül-kübrâ) isimli kitabında, sahîh hadîslere mevdû demektedir. Fıkh-ı ekber’i şerhederken Peygamber efendimizin mübârek ana-babasına hakâret etmiş, tasavvuf büyüklerine de iftirâ atmıştır. Din büyüklerine çirkin itirazlarda da bulunmuş, İmâm-ı Şâfiî ve İmâm-ı Mâlik hazretlerinin ictihâdlarına dil uzatmıştır. (Turub-ül-emâsil)

Hadîs-i şerîfte buyuruluyor ki:

(Kıyâmete yakın ilim azalır, cehâlet artar. İlmin azalması, âlimlerin azalması ile olur. Câhil din adamları, kendi görüşleri ile fetvâ verir, insanları doğru yoldan saptırırlar.) [Buhârî]

Demek ki son zamanlarda, câhil ve sapık din adamları çoğalarak müslümanları aldatacaktır. Peygamber efendimizin, mu’cize olarak gelecekten haber veren birçok sözü vardır. Bunların çoğu çıktı. (Uydurma hadîs çok, Kur’ândan konuş) diyenlerin de çıkacağını bildirerek buyurdu ki:

(Bir zaman gelir, beni tekzib eden çıkar. Kendisine benden bir hadîs söylenince, “Resûlullah böyle şey söylemez. Bunu bırak Kur’ândan söyle” der.) [E. Ya’lâ]

Eğer herkes Kur’ân-ı kerîmden hüküm çıkarabilseydi, hadîs-i şerîflere, Eshâb-ı kirâma ve âlimlere ihtiyâç kalmazdı. Onun için Allahü teâlâ da, Peygamber efendimiz de, âlimlere uymamızı emrediyor. (Hadîka)

İmam-ı Gazalî gibi büyük âlimlerin kitaplarında uydurma hadis olduğunu söyleyen Acluni ve M. Şemseddin Sehavi  ve Peygamber efendimizin ana-babasına kâfir diyen Aliyyül kari gibilerin sözlerine aldanarak, Ehl-i sünnet âlimlerinin kitaplarına dil uzatmamalı ve onların kitaplarında uydurma hadis var sanmamalı. Hiçbir Ehl-i sünnet âliminin kitabında uydurma hadis olmaz.

İslâm âlimleri, hadis uydurmanın ve uydurulmuş hadisi nakletmenin vebalinin büyüklüğünü bildikleri için, kitaplarına uydurma hadis almazlar. Çünkü hadis-i şerifte, (Benden duyduğunuz ayet ve hadisi tebliğ edin! Beni İsrailden bildirdiklerimi de söyleyin! Yalnız bana bilerek yalan isnat eden cehennemdeki yerine hazırlansın!) buyuruluyor. (Buharî)

geri    mezhep    ileri