Fakîr ve kurban

Sual: Fakîr bir kimse, bayramda kurban kesse, etinden yiyebilir mi?

CEVAP

Borcu olmıyan fakîr, kurban keserse, çok sevâb olur. Borcu varsa, önce borcunu vermelidir. Çünkü borç ödemek farzdır. Bu bakımdan fakîrin borç alarak kurban kesmesi doğru değildir.

online casino

Bir kimse, aşağıdaki yollardan birini tercîh ederek kurban kesebilir:

1- Bir kimsenin evindeki süs eşyâlarının, yere serili olmıyan halılarının, kullanmadığı fazla ev eşyâlarının değeri 96 gr altının kıymetini bulursa, kurban kesmesi vâcib olur. Sanat ve ticâret âletlerinin değeri 96 gr altının kıymetini bulursa, bu kimse zengin sayılır. Kurban kesmesi vâcib olur. Oturduğu evden başka kirâda evi olan da zengin sayılır. Kurban kesmesi gerekir.

2- Çocuklarından biri için akîka kesmeye niyet ederek hayvan kesebilir. Akîka kesmek çocukları kazâdan belâdan korur. Böylece bayram günü bir hayvan kesilmiş olur.

3- Fakîrin kendi hayvanı varsa, bunu bayram günü kurban edebilir.

4- Tarlanın, evin, dükkânın, atelyenin, kamyonun bir yıllık kirâsı, bir yıllık ev ihtiyâcını, aylık geliri aylık ihtiyâcını karşılamıyorsa, bu kimse İmâm-ı Muhammed hazretlerine göre fakîrdir. Zekât vermez, kurban kesmesi vâcib olmaz. Keserse çok sevâb olur. İmâm-ı a’zâm hazretleri ile İmâm-ı Ebû Yûsüf hazretlerine göre zengindir. Çünkü tarlanın ve diğer demirbaş malların değeri ihtiyâcını karşılar ve nisâb kadar da artar.

İmâm-ı Muhammed hazretlerinin yukarıdaki kavline göre fakîr sayılan kimse, kurban kesmezse günâha girmez.

İmâm-ı a’zam hazretlerinin kavline göre, zengin sayılan kimse, kurban keserse vâcib sevâbı alır. (R.Muhtâr)

geri    kurban    ileri